I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Płatności i Zwrotów (dalej „Polityka Płatności i Zwrotów”) stanowi uzupełnienie Regulaminu świadczenia usługi i określa szczegółowe zasady dokonywanych płatności przez Użytkowników na rzecz Dostawcy oraz ewentualnych zwrotów należności z tych płatności.

 2. Definicje – jeżeli co innego nie wynika z niniejszego dokumentu, wszelkie słowa rozpoczynające się z wielkiej litery posiadają znaczenie takie, jakie zostało im nadanie w Regulaminie świadczenia usługi.

 3. Polityka Płatności i Zwrotów jest udostępniana Użytkownikowi na stronie internetowej Dostawcy, w formie która umożliwia swobodne jej pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.


II. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie zamówienia na usługi świadczone przez Dostawcę są płatne z góry za pomocą jednej z metod płatności przedstawionych do wyboru przez Dostawcę.

 2. Dostawca akceptuje tylko płatności dokonane przez niektóre karty kredytowe i debetowe zatwierdzone przez Dostawcę lub jego procesor płatności.

 3. Przekazując informacje o płatności Dostawcy lub jego procesorowi płatności, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe, dokładne i kompletne. Użytkownik oświadcza również, że jest upoważniony do korzystania z dostarczonych danych w celu dokonania płatności oraz upoważnienia Dostawcy lub jego procesora płatności do obciążenia karty lub do przetworzenia płatności.

 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z odpowiednimi organami w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że karta płatnicza Użytkownika jest wykorzystywana w niezgodny z prawem sposób.

 5. Dostawca może natychmiast zawiesić Indywidualne Konto Użytkownika i wyłączyć wszelkie funkcje Usług danego Użytkownika w przypadku, gdy Dostawca lub jego procesor płatności nie będą w stanie przetworzyć płatności Użytkownika. Indywidualne Konto Użytkownika pozostaje zawieszone do momentu pomyślnego przetworzenia płatności.

 6. Jeśli Indywidualne Konto Użytkownika pozostaje zawieszone z powodu braku płatności Dostawca może je zamknąć i usunąć wszystkie zawarte na nim dane po 30 dniach od wysłania pierwszego powiadomienia drogą email o zaległej płatności.


III. USŁUGI JEDNORAZOWE ORAZ ODNAWIALNE

 1. W przypadku zakupu przez Użytkownika Usługi (Pakietów) o charakterze nielimitowanym czasowo (tzw. „Lifetime”) pobierana przez Dostawcę opłata z tego tytułu ma charakter jednorazowy za uruchomienie Usługi i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z tej Usługi w przyszłości, niezależnie od upływu czasu.

 2. W przypadku zakupu przez Użytkownika Usługi (Pakietów) o charakterze ograniczonym czasowo (tzw. „Subscription”) pobierana przez Dostawcę opłata z tego tytułu ma charakter jednorazowy za świadczenie Usługi przez określony czas.

 3. Usługa typu Subsciption zostanie automatycznie odnowiona począwszy od następnego dnia kalendarzowego po dni wygaśnięcia dotychczasowego okresu Usługi, a użytkownik zostanie obciążony wynikającą z tego opłatą wedle aktualnego na dzień odnowienia cennika Dostawcy. Jeżeli taka metoda płatności została wybrana przez danego Użytkownika, to za dokonane odnowienie zostanie obciążona karta płatnicza danego Użytkownika powiązana z daną Usługą. Usługa zostanie odnowiona na taki sam okres, jak poprzednio.

 4. Aby uniknąć opłat za przedłużenie, Użytkownik musi anulować subskrypcję na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem subskrypcji.


IV. ZAKOŃCZENIE USŁUGI I ZWROTY

 1. Z uwagi na cyfrowy charakter dostawy Usługi, Użytkownik (w szczególności będący Konsumentem) zrzeka się wobec Dostawcy uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14-dniu od jej zawarcia, w przypadku gdy Dostawca zrealizował w pełni swoje zobowiązanie do udostępnienia Użytkownikowi stosownych Usług, w szczególności Pakietów, przed upływem tego terminu. Dotyczy to zarówno Usług (Pakietów) o charakterze Lifetime jak i Subsription.

 2. Usługa typu Lifetime może być anulowana w dowolnym momencie, bez prawa do otrzymania zwrotu jakichkolwiek należności przez Użytkownika.

 3. Usługa typu Subscription może być anulowana w dowolnym momencie, przy czym jeżeli następuje to w ciągu pierwszych 30 dni subskrypcji lub okresu przedłużenia, to Użytkownik otrzyma pełny zwrot zapłaconych opłat. Prawo do otrzymania zwrotu jest wyłączone, jeśli Usługa jest anulowana po upływie 30 dni od zakupu subskrypcji lub jej odnowienia.


V. SKARGI I REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z płatnościami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@xopero.com.

 2. Ogólne zasady składania reklamacji uregulowane w Regulaminie świadczenia usług mają zastosowanie.

 3. Dostawca podkreśla, że ​​skargi dotyczące wszelkich opłat lub płatności przetwarzanych przez Dostawcę złożone po upływie 30 dni od dokonania opłaty lub płatności mogą być trudne do rozważenia z powodu upływu czasu.