1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług wraz z naszą Polityką Prywatności, Umową powierzenia przetwarzania danych ("DPA") oraz wszelkimi dodatkowymi załącznikami ("Załączniki dodatkowe"), stanowią umowę ("Umowa") ustanowioną przez i pomiędzy XOPERO SOFTWARE S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, adres: ul. Zbigniewa Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska (zwanym "XOPERO", "my" lub "nas" lub "Spółka") a każdą osobą lub podmiotem rejestrującym się do lub korzystającym z dostarczanych przez nas Usług (zwanym "Klientem" i "Tobą") łącznie "stronami", indywidualnie "stroną".
  2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez XOPERO.
  3. KOŃCZĄC PROCES REJESTRACJI, UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG, POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEŚ, ZROZUMIAŁEŚ I AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN, (II) NINIEJSZYM OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE JESTEŚ UPOWAŻNIONY DO ZAWARCIA LUB DZIAŁANIA W IMIENIU WŁAŚCICIELA KONTA I ZWIĄZANIA SIĘ NINIEJSZYM REGULAMINEM, A JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM LUB PRACOWNIKIEM PODMIOTU, OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE (III) OSOBA FIZYCZNA AKCEPTUJĄCA NINIEJSZY REGULAMIN JEST NALEŻYCIE UPOWAŻNIONA DO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU W IMIENIU TAKIEGO PODMIOTU I ZWIĄZANIA SIĘ NIM ORAZ (IV) TAKI PODMIOT MA PEŁNE UPRAWNIENIA, OGANIZACYJNE LUB INNE, DO ZAWARCIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I WYKONANIA SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEGO.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie pomiędzy Tobą a XOPERO w dniu rejestracji, uzyskania dostępu lub korzystania z Usług (jak dalej zdefiniowano poniżej) lub poprzez złożenie stosownego Formularza Zamówienia ("Data wejścia w życie").
 2. Definicje
  1. Następującym pojęciom nadaje się znaczenie określone poniżej:
   1. "Konto Klienta"/"Konto" oznacza konto, które Klient posiada w danej Usłudze;
   2. "Zawartość Klienta"/"Zawartość" oznacza wszystkie treści na Koncie Klienta, które są udostępniane przez odpowiednią Usługę;
   3. "Dane Klienta"/"Dane" oznaczają dane, informacje (w tym między innymi Dane Osobowe) oraz wszelkie materiały, treści, wyrażenia, wpisy przesłane do lub utworzone w Usługach lub przekazywane za pośrednictwem lub przechowywane w Usługach przez Klienta lub dowolnego Użytkownika Końcowego, lub w inny sposób udostępnione, przez lub dla Klienta do lub za pośrednictwem Usług.
   4. "Użytkownik (użytkownicy) końcowi" oznacza dowolny podmiot korzystający z Usług, w tym Klienta.
   5. "Formularz Zamówienia" oznacza każdy obowiązujący dokument zamówienia między stronami, który określa wzajemnie uzgodnione stawki za niektóre Usługi i inne warunki handlowe. Każdy Formularz Zamówienia zawarty przez strony jest regulowany przez niniejszy Regulamini jest jej przedmiotem.
   6. "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w ramach Konta Klienta, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio.
   7. "Usługa(i)" wszelkie usługi lub aplikacje świadczone przez XOPERO na rzecz Klienta (a) na zasadzie Usług próbnych bezpłatnie lub (b) jako Usługi płatne.
   8. "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie XOPERO udostępniane na zasadzie oprogramowania jako usługi (SaaS), w tym narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, pulpity nawigacyjne, aplikację dla Użytkownika Końcowego, oprogramowanie do analizy danych, interfejsy do systemów stron trzecich oraz wszystkie Aktualizacje Oprogramowania, które są okresowo udostępniane;
   9. "Aktualizacje Oprogramowania" oznaczają aktualizację Oprogramowania, która zawiera nowe funkcje produktu, które zmieniają podstawowy charakter lub strukturę Oprogramowania lub jego funkcjonalne wykorzystanie lub działanie;
   10. "Strona(y) Internetowa(e)" oznacza każdą domenę lub aplikację obsługiwaną przez XOPERO, z której Usługi są dostępne dla Klientów.
   11. "Podprzetwarzający" oznacza każdą osobę lub podmiot (w tym każdą osobę trzecią, która świadczy usługi na rzecz Spółki), upoważnioną jako kolejny podmiot przetwarzający do posiadania logicznego dostępu do Danych Osobowych i ich przetwarzania w celu świadczenia części Usług.
   12. "Opłata Abonamentowa" oznacza opłaty należne od Klienta za korzystanie z Usług określone w aktualnej ofercie udostępnianej przez XOPERO, w szczególności na jej Stronie Internetowej. W razie wątpliwości wszystkie oferty publikowane przez XOPERO i podane ceny należy rozumieć jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
   13. "Plan Abonamentowy" oznacza wybrany przez Klienta plan abonamentowy dla Usług.
 3. Warunki Ogólne
  1. Dostęp Użytkownika końcowego do sieci Internet nie jest przedmiotem współpracy i XOPERO nie gwarantuje kompatybilności oferowanych Usług z oprogramowaniem i infrastrukturą jakichkolwiek dostawców Internetu. Użytkownik końcowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za funkcjonalność swojej sieci internetowej, w tym torów transmisyjnych i własnego sprzętu oraz za wybór i konsekwencje stosowania innego oprogramowania.
  2. Korzystanie z Usług podlega aktualnej w danym momencie wersji Regulaminu zamieszczonej na Stronie Internetowej .
  3. XOPERO zastrzega sobie prawo do aktualizacji postanowień niniejszego Regulaminu według własnego uznania, a zaktualizowana wersja Regulaminu zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje, jak również jest skuteczna i wiążąca natychmiast po zamieszczeniu na Stronie Internetowej obowiązującej dla określonej Usługi.
  4. Modyfikacje wpływające na zakończenie naszej działalności lub warunki płatności odbywają się za uprzednim wyraźnym powiadomieniem Klienta na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian i, jeśli nie zostaną wyraźnie odrzucone w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, są uważane za przyjęte i wiążące. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie ostatniej aktualnie obowiązującego Regulaminu.
  5. Z zastrzeżeniem punktu 3.4. powyżej, dalsze korzystanie z Usług w dniu lub po dacie zaktualizowanej wersji niniejszego Regulaminu jest skuteczne i stanowi akceptację takich zaktualizowanych warunków.
 4. Zakres Usług
  1. Usługi zapewniają rozwiązanie w zakresie tworzenia kopii zapasowych dla Konta Klienta, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i Planu Abonamentowego Klienta.
  2. XOPERO może od czasu do czasu dokonywać Aktualizacji Oprogramowania według własnego uznania w celu ulepszenia Oprogramowania i zwiększenia funkcjonalności dla Klienta. Aktualizacje Oprogramowania nie ograniczą w istotny sposób funkcjonalności, bezpieczeństwa ani wydajności Usług.
  3. Klienci, którzy aktywowali swoje Konta jako próbne, są uprawnieni do korzystania z Usługi w celu zapoznania się z zasadami jej działania w okresie próbnym, którego długość zależy od aktualnej oferty XOPERO i może ulec zmianie.
  4. Każdy Klient, który po wykorzystaniu okresu próbnego dokonał upgrade'u do Planu Abonamentowego, wyraźnie potwierdza, że Usługa i/lub Oprogramowanie jest dla niego odpowiednie i spełnia jego wymagania.
 5. Konto i Dostęp
  1. Klientem może być wyłącznie podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, to jest:
   1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. uprawniony podmiot sektora publicznego,
   3. osoba prawna,
   4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo daje zdolność prawną,
   5. grupa osób fizycznych wspólnie działających w formie spółki cywilnej.
  2. Klient będący osobą fizyczną musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat, aby móc zarejestrować i uzyskać dostęp do Konta. XOPERO nie świadczy świadomie Usług żadnej osobie poniżej osiemnastego (18) roku życia. W przypadku, gdy XOPERO uzyska informację, że osoba poniżej wyżej wymienionego wieku uzyskuje dostęp do Usług lub z nich korzysta, bez żadnej odpowiedzialności wobec takiej osoby, zabronimy i zablokujemy takie Konto bez uprzedniego powiadomienia i dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć wszelkie dane dotyczące takiego Konta.
  3. Podczas zakładania Konta i w okresie obowiązywania Planu Abonamentowego Klient musi podać i zachować prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje dotyczące Konta, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi utworzenia i utrzymania Konta.
  4. W przypadku, gdy dodatkowe opcje objęte zakresem Konta przewidują możliwość korzystania z Usługi przez większą liczbę osób, Klient przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie działania osób korzystających z Usługi za pośrednictwem konta Klienta.
  5. Każdemu Klientowi przydzielane są dane uwierzytelniające i/lub klucz licencyjny do identyfikacji i uwierzytelniania Użytkowników końcowych w Usługach (z wyjątkiem Usług, w których Użytkownicy końcowi nie są wymagani).
  6. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwą ochronę i przechowywanie przydzielonego hasła i loginu (dane uwierzytelniające), jeśli zostały przydzielone. Klient i Użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za zachowanie poufności wszystkich informacji uwierzytelniających do Konta Klienta. W szczególności Klient zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał tych danych osobom nieuprawnionym.
  7. Klient przyjmuje do wiadomości, że każda czynność faktyczna lub prawna dokonana za pośrednictwem Konta Klienta i z wykorzystaniem autoryzowanego klucza szyfrującego lub indywidualnych danych uwierzytelniających (login i hasło) będzie traktowana jako dokonana przez Klienta osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Klienta.
  8. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez siebie i wszystkich Użytkowników końcowych korzystających z Konta oraz za wszelkie czynności, które występują w ramach takiego Konta. Nie ograniczając powyższego, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z Usług w celu przechowywania i przesyłania Danych Klienta jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także wszelkimi i wszystkimi politykami prywatności i/lub umowami.
  9. Klient rozumie i zapoznał się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do uzyskania dostępu i korzystania z Usług. Klient jest świadomy ryzyka i zagrożeń związanych z elektroniczną transmisją danych.
  10. Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem Usługi drogą elektroniczną oraz publicznym charakterem sieci Internet istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji danych Klienta, dlatego też Klient zobowiązany jest również do stosowania własnych środków technicznych w celu minimalizacji takich zagrożeń.
  11. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za stworzenie niezbędnych warunków technicznych do umownego korzystania z Usług. XOPERO nie jest zobowiązane do udzielania jakichkolwiek porad w tym zakresie.
 6. Treści
  1. Klient jest wyłącznym właścicielem i zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawo własności, do Treści Klienta. XOPERO otrzymuje ograniczoną, ogólnoświatową, niewyłączną, odwołalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu i nieodpłatną licencję na używanie, przetwarzanie i przekazywanie Treści Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie. XOPERO nie będzie wykorzystywać Treści Klienta w żadnym innym celu bez wyraźnej zgody Klienta.
  2. Klient i/lub Użytkownik końcowy ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane treści podczas korzystania z Usług. XOPERO nie podejmuje się przeglądu treści pod kątem kompletności, dokładności, legalności, jakości i przydatności do konkretnego celu.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie Usługi przez Klienta i/lub jakiegokolwiek Użytkownika końcowego w celu przechowywania danych o treściach niezgodnych z prawem.
  4. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta i/lub jakiegokolwiek Użytkownika końcowego w związku z Usługami działań naruszających prawo. W szczególności zabronione są następujące działania:
   1. zamieszczanie treści, usług i/lub produktów, które mają charakter pornograficzny, naruszają przepisy o ochronie dzieci, przepisy o ochronie danych osobowych i/lub inne przepisy prawa i/lub są oszustwem;
   2. używanie treści, które obrażają lub zniesławiają innych uczestników lub osoby trzecie;
   3. wykorzystywania, dostarczania i rozpowszechniania treści, usług i/lub produktów, które są chronione prawem lub obciążone prawami osób trzecich (np.: prawami autorskimi) bez wyraźnego upoważnienia;
   4. rozpowszechnianie wirusów, trojanów i innych szkodliwych plików/komponentów;
   5. ingerowanie w Usługi lub w inny sposób negatywnie wpływający na jakikolwiek aspekt Usług lub jakichkolwiek sieci osób trzecich, które są połączone z Usługami lub zakłócający integralność lub działanie Usług i ich komponentów lub zagrażający, ingerujący, narażający na szwank lub obchodzący prywatność, użytkowanie i/lub bezpieczeństwo Usług;
   6. utrudnianie funkcjonowania Usług, zwłaszcza w formie inżynierii wstecznej lub hakowania Usług, kopiowania, tłumaczenia, dezasemblacji lub dekompilacji Usług, lub w inny sposób modyfikowania Usług w całości lub w części, lub tworzenia dzieł pochodnych na ich podstawie, lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług (lub ich części), lub powiązanych systemów, sieci lub danych;
   7. tworzenia fałszywej tożsamości lub jakichkolwiek prób wprowadzenia w błąd innych osób co do tożsamości nadawcy lub pochodzenia jakichkolwiek danych lub komunikatów, lub maskowania pochodzenia jakichkolwiek danych, treści lub innych informacji przesyłanych przez użytkownika. Na przykład poprzez "spoofing", "phishing", manipulowanie nagłówkami lub innymi identyfikatorami, podszywanie się pod inne osoby lub uzyskiwanie dostępu do Usług za pośrednictwem Konta innego Klienta bez jego zgody;
  5. XOPERO zastrzega sobie prawo do odmowy przesłania treści i/lub do edycji, zablokowania lub usunięcia już przesłanych treści, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że treści te naruszają prawo lub niniejszy Regulamin. XOPERO, o ile to możliwe, powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o podjęciu takich działań, aby umożliwić Klientowi samodzielne podjęcie działań naprawczych.
  6. XOPERO zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez uprzedzenia, w szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo systemu. XOPERO wznowi świadczenie Usługi, gdy tylko będzie to bezpieczne i dołoży starań, aby niezwłocznie powiadomić Klienta o takich zdarzeniach.
 7. Ceny i Płatności
  1. Szczegółowa regulacja dotycząca procesu płatności i zwrotów płatności ustalona jest w Polityce płatności i zwrotów, stanowiącej jeden z Załączników dodatkowych.
 8. Licencja (EULA)
  1. Z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu oraz właściwego Planu Subskrypcji wybranego przez Klienta, w tym terminowego uiszczania Opłat Subskrypcyjnych, XOPERO udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Usług i/lub Oprogramowania. Licencja pozostanie ważna przez okres obowiązywania Planu Abonamentowego, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wypowiedzenia określonymi w Regulaminie.
  2. Klient może zainstalować/używać Oprogramowanie w formie wykonywalnej wyłącznie na liczbie i rodzaju urządzeń, które są określone w aktualnej dokumentacji dla typu konta Klienta, opisanej na Stronie Internetowej lub określonej w innej dokumentacji transakcji dostarczonej przez XOPERO lub autoryzowanego sprzedawcę .
  3. Z wyjątkiem licencji udzielonej w niniejszym Regulaminie, XOPERO i jego licencjodawcy zachowują wszelkie prawa do Oprogramowanie i/lub Usług, a Klientowi nie są udzielane żadne licencje dorozumiane.
  4. Klient w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie, ani nie zezwoli innej osobie na:
   1. udzielanie sublicencji, dzierżawienie, wynajmowanie, pożyczanie, przenoszenie lub dystrybuowanie jakiejkolwiek części Usług i Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie;
   2. modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie lub tworzenie dzieł pochodnych od Usług i Oprogramowania;
   3. dekompilację, inżynierię wsteczną, dezasemblację ani inne próby pozyskania kodu źródłowego z Usług i Oprogramowania; lub
   4. usuwanie, ukrywanie ani zmienianie jakichkolwiek znaków towarowych, zastrzeżeń praw autorskich ani innych informacji o prawach własności wyświetlanych w Usługach i Oprogramowaniu lub na Stronach Internetowych.
  5. Oprogramowanie, które zainstalował Użytkownik końcowy, może okresowo sprawdzać w XOPERO dostępność aktualizacji, a Ty zgadzasz się, aby Oprogramowanie mogło automatycznie pobierać i instalować takie aktualizacje na urządzeniach. Podczas takiego sprawdzenia Oprogramowanie może zweryfikować autentyczność i ważność klucza licencyjnego przypisanego do Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, XOPERO zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia Usług na rzecz Klienta do czasu rozwiązania problemu .
  6. Usługi i/lub Oprogramowanie są własnością XOPERO i/lub jego dostawców oprogramowania i są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie próby inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji programów, o ile nie są wyraźnie dozwolone, są zabronione przez prawo.
  7. Klient przyjmuje do wiadomości, że wraz z Oprogramowaniem mogą być dostarczane pewne kody źródłowe osób trzecich i że warunki licencyjne towarzyszące tym kodom źródłowym będą regulowały ich wykorzystanie.
  8. Redystrybucja Usług i Oprogramowania, o ile nie została wyraźnie zezwolona przez XOPERO, jest surowo zabroniona.
 9. Okres Obowiązywania i Rozwiązanie
  1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, niniejszy Regulamin wchodzi w życie w Dacie wejścia w życie zgodnie z punktem 1.4.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres wskazany w Planie Abonamentowym zakupionym przez Klienta, który może być określony lub nieokreślony. W przypadku braku określenia czasu trwania w Planie Abonamentowym, Usługę uznaje się za wykupioną na okres 1 miesiąca.
  3. Rozwiązanie niniejszego Regulaminu może nastąpić w przypadku:
   1. upływu czasu, na jaki została zakupiona Usługa, w sytuacji, gdy Klient nie zdecydował się na jej przedłużenie;
   2. XOPERO może wypowiedzieć niniejszy Regulamin względem Klienta ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie Klienta w następujących okolicznościach:
    1. korzysta z Usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
    2. wykorzystuje Usług do przechowywania treści o charakterze bezprawnym, naruszając bezwzględny zakaz określony w Regulaminie,
    3. narusza powszechnie przyjęte standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez brak właściwego i uzasadnionego okolicznościami zabezpieczenia urządzeń przed atakami z zewnątrz.
   3. Klient może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w odniesieniu do XOPERO ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie XOPERO w przypadku, gdy XOPERO nie świadczy Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. XOPERO ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi na rzecz Klientów korzystających z Konta próbnego w każdym czasie bez podania przyczyny.
  5. Jeśli występuje taka sytuacja, gdy jakiekolwiek Treści Klienta są przechowywane przez XOPERO - po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, wszelkie pozostałe Treści Klienta będą przechowywane przez XOPERO przez okres trzydziestu (30) dni od daty skutecznego rozwiązania Umowy, a następnie zostaną usunięte przez XOPERO.
  6. Sekcje 2 (Definicje), 8 (Licencja (EULA)), 10 (Poufność), 12-14 (Zapewnienia, odpowiedzialność, indemnifikacja), 16 (Prawo właściwe) i 17 (Postanowienia końcowe) niniejszego Regulaminu przetrwają rozwiązanie Regulaminu i będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie.
 10. Poufność
  1. XOPERO gwarantuje i zapewnia, że wszystkie Informacje Poufne (zgodnie z dalszą definicją poniżej) udostępnione XOPERO są utrzymywane w poufności, zabezpieczone i przechowywane w wyższym standardzie rynkowym.
  2. Używane w niniejszym dokumencie "Informacje Poufne" oznaczają wszystkie informacje poufne strony ("Strona Ujawniająca") ujawnione drugiej stronie ("Strona Otrzymująca"), które zostały oznaczone na piśmie jako poufne, jak również wszystkie dokumenty prawne związane z Usługami, Oprogramowaniem i Umową, również funkcjonalnością Oprogramowania, w tym między innymi cenami i warunkami nabycia.
  3. Strona Otrzymująca zobowiązuje się zachować poufność wszystkich Informacji Poufnych ujawnionych jej przez Stronę Ujawniającą oraz chronić ich poufność w taki sam sposób, w jaki chroni poufność podobnych informacji i danych własnych (przez cały czas zachowując co najmniej rozsądny stopień staranności w ochronie Informacji Poufnych). Informacje Poufne nie obejmują informacji, które: (a) jest znana publicznie; (b) jest ogólnie znana w branży przed ujawnieniem; (c) stała się publicznie znana, bez winy Strony Otrzymującej, po ujawnieniu przez Stronę Ujawniającą; (d) została w inny sposób legalnie poznana lub otrzymana przez Stronę Otrzymującą lub (e) zostały ujawnione przez Stronę Ujawniającą stronie trzeciej w sposób jawny. Niniejsze postanowienie nie będzie interpretowane jako zakaz ujawniania Informacji Poufnych, jeśli takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub nakaz sądu lub innego organu rządowego. Strony zgadzają się niezwłocznie powiadomić drugą stronę o otrzymaniu jakiegokolwiek wezwania do sądu lub innego podobnego żądania lub nakazu takiego ujawnienia, aby Strona Ujawniająca miała możliwość ubiegania się o nakaz ochronny w celu zapobieżenia ujawnieniu jej informacji, a Strona Otrzymująca zastosuje się do każdego takiego nakazu ochronnego.
  4. XOPERO nie ujawni ani nie zapewni dostępu do Oprogramowania i Usług lub jakiejkolwiek ich części nikomu w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym Regulaminie. XOPERO zgadza się, że będzie utrzymywać Informacje Poufne Klienta w tajemnicy, zapobiegać ich ujawnieniu i chronić je przed nieautoryzowanym użyciem z co najmniej takim samym stopniem staranności, jaki stosuje do ochrony własnych najbardziej krytycznych informacji zastrzeżonych, ale w żadnym wypadku nie mniej niż rozsądny stopień staranności.
 11. Prywatność i Ochrona Danych
  1. Jako warunek korzystania z Usług, Użytkownik końcowy jest wyłącznie odpowiedzialny za: (a) przetwarzanie Danych Osobowych (w tym m.in. ich przekazywanie) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym za uzyskanie stosownych zgód lub posiadanie innej podstawy do przetwarzania Danych Osobowych, (b) uzyskanie wszelkich zgód i upoważnień, jakie mogą być wymagane przez jakiekolwiek obowiązujące prawo, na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzania i przekazywania Danych Osobowych przez XOPERO i jego Podprzetwarzających zgodnie z instrukcjami Użytkownika końcowego, (c) za dokładność, jakość i legalność Danych Osobowych oraz środków, za pomocą których Użytkownik końcowy je pozyskał oraz d) instrukcje Użytkownika końcowego dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych będą zgodne z obowiązującym prawem ochrony danych.
  2. Ponadto Klient zobowiązany jest (a) zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, powiadomić swoich Użytkowników Końcowych, a także uzyskać ich zgodę (jeśli jest wymagana) lub posiadać inne podstawy prawne do przetwarzania i przekazywania danych osobowych do XOPERO i jego Podprzetwarzających.
  3. Przetwarzanie Danych Osobowych przez XOPERO lub jego Podprzetwórców za pośrednictwem Usług w imieniu Klienta na podstawie lub w związku z niniejszym Regulaminem jest realizowane przez DPA.
  4. Klient może wybrać, z którego regionu świadczone są dla niego Usługi: USA lub Europa. Jeśli wybrana zostanie Europa, wszystkie usługi świadczone są wyłącznie z wykorzystaniem infrastruktury europejskiej .
  5. W celu świadczenia Usług, ich bieżącej obsługi i/lub w celach bezpieczeństwa lub prawnych, Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (i) zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy wszystkie dane, gdy Użytkownik końcowy łączy się z Usługami, uzyskuje do nich dostęp i/lub z nich korzysta oraz (ii) uzyskuje dostęp do swojego Konta (Kont) i Danych Klienta podczas subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w ramach świadczenia Usług angażujemy Podprzetwarzających w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i terytoriach w celu przetwarzania Danych Klienta, w tym bez ograniczeń Danych Osobowych zgodnie z Regulaminem. Wszelcy usługodawcy zewnętrzni wykorzystywani przez XOPERO otrzymają dostęp do Konta (Kont) i Danych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i będą podlegać (a) zobowiązaniom do zachowania poufności, które są komercyjnie uzasadnione i zasadniczo zgodne ze standardami Spółki, oraz (b) ustaleniom umownym z XOPERO wiążącym Podprzetwarzającego (Podprzetwarzających) w celu zapewnienia nie mniejszego poziomu ochrony danych niż mający zastosowanie do Spółki. Nazwy wszystkich aktualnych Podprzetwarzających mających dostęp do danych Końcowych Użytkowników na podstawie Regulaminu są publikowane na Stronach Internetowych.
  6. XOPERO szanuje prywatność Użytkownika końcowego i zobowiązuje się do ochrony informacji, którymi Użytkownik końcowy się z nami dzieli. XOPERO nigdy nie sprzeda, nie wynajmie ani nie wydzierżawi Twoich danych żadnej stronie trzeciej. Nie będziemy udostępniać Danych Klienta osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Regulaminie oraz w celu zapewnienia, zabezpieczenia i wsparcia Usług lub zgodnie z wymogami przepisów obowiązującego prawa.
  7. Nasza polityka i praktyki oraz rodzaj gromadzonych informacji są dokładniej opisane w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych, która stanowi jeden z Załączników dodatkowych.
  8. Wszelkie obserwacje lub naruszenia ochrony danych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszego inspektora ochrony danych ("DPO").
 12. Zapewnienia
  1. Oświadczamy i zapewniamy Klientowi, że (i) w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu XOPERO będzie prowadzić swoją działalność w sposób zapewniający dostępność i ciągłość oferowanych Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i wykorzystaniem oraz (ii) wszelkie wsparcie realizowane przez lub w imieniu XOPERO w ramach Regulaminu, jeśli takie będzie miało miejsce, będzie realizowane w sposób profesjonalny.
  2. Prace konserwacyjne lub awarie, za które XOPERO nie ponosi odpowiedzialności, nie są uwzględniane przy obliczaniu dostępności Usługi.
  3. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługi lub jakakolwiek ich część oraz jakiekolwiek Oprogramowanie, do którego dostęp ma Klient, w tym za pośrednictwem Stron Internetowych, jest (i) świadczone na zasadzie "jak jest" (as-is) i "jak dostępne" (as-available) i może ulec zmianie w czasie według wyłącznego uznania XOPERO oraz (ii) bez jakichkolwiek wyraźnych zapewnień lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych zapewnień przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu lub wynikających z przebiegu transakcji lub stosowania w handlu. W szczególności, ze względu na złożoność transmisji danych na duże odległości, nie ma możliwości zapewnienia absolutnej dokładności, bezpieczeństwa, dostępności, integralności i ciągłości świadczonych Usług. Z tego powodu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, XOPERO nie składa ani nie udziela żadnych dalszych oświadczeń ani zapewnień, że nasze Usługi lub jakakolwiek ich część będą zawsze dostępne, osiągalne lub nieprzerwane, terminowe, bezpieczne, wolne od błędów lub wolne od wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, że jakikolwiek błąd, błąd lub problem zostanie rozwiązany lub że spełnią one wymagania Klienta, a żadne informacje ani porady uzyskane przez Klienta od nas lub za pośrednictwem Usług nie będą tworzyły żadnych zapewnień, które nie zostały wyraźnie określone w Regulaminie.
  4. XOPERO oświadcza i zapewnia, że zgodnie z wiedzą XOPERO: (i) Usługi i/lub Oprogramowanie nie naruszają żadnego patentu, praw autorskich lub znaku towarowego ani nie naruszają tajemnicy handlowej lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby trzeciej; (ii) XOPERO jest właścicielem lub ma wyłączne lub niewyłączne prawa do wszystkich patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności w i do Usług i/lub Oprogramowania niezbędnych do udzielenia licencji w niniejszym dokumencie; i (iii) XOPERO posiada prawo i upoważnienie do zawarcia i wykonania niniejszego Regulaminu.
  5. Wyłączenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie, nie ma żadnych innych zapewnień ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, w tym bez ograniczeń zapewnień, że Usługi i/lub Oprogramowanie są wolne od wad, mają jakość handlową lub nadają się do określonego celu. To zrzeczenie się zapewnień stanowi istotną część niniejszego Regulaminu.
 13. Odpowiedzialność
  1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku XOPERO, jego przedstawiciele i podmioty zrzeszone ani jego dostawcy, licencjodawcy lub (od)sprzedawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub wpadkowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług i/lub Oprogramowania, w tym, bez ograniczeń, za szkody z tytułu utraty wartości przedsiębiorstwa, awarię lub nieprawidłowe działanie komputera, uszkodzenie danych lub systemów Klienta, koszt nabycia produktów zastępczych, utratę zysku, przerwę w działalności gospodarczej lub wszelkie inne komercyjne lub ekonomiczne szkody lub straty, nawet jeśli poinformowano o możliwości ich wystąpienia, i niezależnie od podstawy prawnej (umowa, delikt (w tym niedbalstwo) lub w inny sposób), na której oparte jest roszczenie.
  2. Łączna odpowiedzialność XOPERO wobec Klienta lub jakiejkolwiek innej strony za szkody z jakiejkolwiek przyczyny będzie ograniczona do kwoty nie większej niż Opłaty Abonamentowe zapłacone przez Klienta w ramach świadczonej mu Usługi w okresie dwunastu (12) miesięcy przed zdarzeniem stanowiącym podstawę odpowiedzialności. Powyższe ograniczenie nie będzie ograniczało zobowiązań płatniczych Klienta wynikających z Planu Abonamentowego. Limit odpowiedzialności XOPERO określony powyżej nie ma zastosowania w przypadku wykazania przez Klienta naruszenia przez XOPERO obowiązujących przepisów prawa, naruszenia poufności (punkt 10) lub działania umyślnego.
  3. XOPERO nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. brak dostępu do Usług wynikający z nieprawidłowej rejestracji Klienta i/lub Użytkownika Końcowego;
   2. utratę lub rozpowszechnienie kopii zapasowych objętych Usługą, jeżeli ich utrata lub rozpowszechnienie nastąpiło w związku z przeniesieniem lub utratą danych dostępowych przez Klienta i/lub Użytkownika końcowego;
   3. wszelkie zdarzenia i szkody wynikające z:
    1. niespełnienia przez Użytkownika końcowego wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Usług;
    2. braku dostępu do Usług, wynikającego z przyczyn niezależnych od XOPERO;
    3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, epidemii, spalenia lub zalania serwerowni, ataku hakerskiego, przyczyn leżących po stronie dostawców dostępu do Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta, awarii serwerowni,
    4. przyczyn leżących po stronie osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymania domen oraz inne podobne usługi, a także podmiot obsługujący system płatności);
    5. nieuprawnionego korzystania z Usługi przez Klienta, Użytkownika końcowego lub inną osobę;
    6. złośliwego lub naruszającego prawo działania jakiegokolwiek użytkownika Internetu;
    7. odrzucenia wiadomości e-mail wysłanych przez serwery e-mail inne niż XOPERO, np. z powodu filtrów, blokad lub awarii systemu.
  4. Ponadto XOPERO nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie swoich e-maili lub e-maili Klienta jako spam przez dostawcę usług e-mail, z którego korzysta Klient.
  5. XOPERO ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Usług. XOPERO powiadomi Klientów o tej przerwie poprzez wcześniejsze ogłoszenie na Stronie Internetowej z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu (7) dni, chyba że konieczność jej wystąpienia będzie nagła lub nieprzewidziana.
  6. XOPERO działając pod wpływem okoliczności o charakterze siły wyższej ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Usługi, udostępniania jej w wybranych godzinach lub ograniczenia ilości, jeżeli brak ograniczeń mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność działania Usługi. XOPERO nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Usługi.
  7. Odpowiedzialność XOPERO za szkody spowodowane zaniedbaniem jest ograniczona do takich szkód, które są typowo związane i przewidywalne w stosunkach umownych tego rodzaju (typowe dla umowy, przewidywalne szkody). Dotyczy to również naruszeń obowiązków przez przedstawicieli XOPERO.
  8. Siła wyższa: Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie lub niewykonanie świadczenia z powodu siły wyższej, trzęsienia ziemi, sporów pracowniczych, strajków, braków w zaopatrzeniu, zamieszek, wojny, pożaru, epidemii lub trudności transportowych, w zakresie nie będącym pod kontrolą takiej strony. Zobowiązania i prawa strony usprawiedliwionej będą przedłużane z tygodnia na tydzień, pod warunkiem jednak, że opóźnienie wynoszące trzydzieści (30) dni uprawnia drugą stronę do rozwiązania Planu Abonamentowego bez ponoszenia odpowiedzialności.
 14. Indemnifikacja
  1. Klient niniejszym zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić XOPERO, jego dostawców, (od)sprzedawców, partnerów i ich podmioty powiązane przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników i kosztami, niezależnie od przyczyny, w szczególności w związku z:
   1. niewłaściwym korzystaniem z Usług i/lub Oprogramowania;
   2. naruszeniem niniejszego Regulaminu,
   3. naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym jakichkolwiek praw własności intelektualnej; lub
   4. jakimkolwiek roszczeniem, że wykorzystanie danych Klienta spowodowało szkodę dla osoby trzeciej,
   5. przesyłaniem jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem, lub które zawierają wirusy lub inne szkodliwe kody komputerowe lub pliki, takie jak konie trojańskie, robaki lub podobne.
  2. Łączna odpowiedzialność Klienta wobec XOPERO lub jakiejkolwiek innej strony za szkody z jakiejkolwiek przyczyny będzie ograniczona do kwoty nie większej niż Opłaty Abonamentowe zapłacone przez Klienta w ramach świadczonej mu Usługi w okresie dwunastu (12) miesięcy przed zdarzeniem stanowiącym podstawę odpowiedzialności. Limit odpowiedzialności Klienta określony powyżej nie ma zastosowania w przypadku wykazania przez XOPERO naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa, naruszenia poufności (punkt 10) lub działania umyślnego.
 15. Skargi
  1. Klient może składać reklamacje związane z wystąpieniem jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług lub nieprawidłowości w świadczeniu Usług drogą elektroniczną na adres: office@xopero.com.
  2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. Reklamacje niezawierające powyższych danych mogą nie być rozpatrywane.
  3. Reklamacja może być złożona w terminie jednego (1) miesiąca od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamacje złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
  4. W przypadku problemów technicznych zgłoszonych przez Klienta, XOPERO niezwłocznie podejmie prace naprawcze. XOPERO będzie utrzymywać komunikację dotyczącą oczekiwanego harmonogramu rozwiązania.
  5. W ramach tego punktu XOPERO według własnego uznania naprawi lub ponownie wykona Usługę, lub usunie taką dotkniętą usterką część Usług. POWYŻSZE ŚRODKI ZARADCZE STANOWIĄ JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY KLIENTA ORAZ CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ XOPERO Z TYTUŁU NARUSZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
 16. Prawo Właściwe
  1. Regulamin i wszystkie sprawy związane lub wynikające z niego będą regulowane i egzekwowane przez i interpretowane zgodnie z prawem materialnym Rzeczypospolitej Polskiej, a Strony niniejszym poddają się jurysdykcji sądów w Polsce.
  2. Regulamin nie będzie podlegać Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone.
 17. Postanowienia Końcowe
  1. Wszelkie powiadomienia przewidziane w niniejszym Regulaminie uważa się za doręczone, jeżeli zostały wysłane na adres e-mail lub adres korespondencyjny Klienta podany w procedurze rejestracji lub w ramach aktualizacji tych danych przez Klienta za pośrednictwem Konta.
  2. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie zmodyfikowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności bez utraty jego intencji lub zostanie wydzielone z niniejszego Regulaminu, jeżeli taka modyfikacja nie będzie możliwa, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełnej mocy.
  3. Cesja: Żadna ze stron nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niniejszy Regulamin jest wiążący i przynosi korzyści stronom, ich następcom i dozwolonym cesjonariuszom
  4. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub jego naruszenia, w dowolnym przypadku, nie uchyla takiego warunku lub postanowienia lub jego późniejszego naruszenia.
  5. Nagłówki sekcji niniejszego Regulaminu zostały użyte wyłącznie dla wygody i nie mają znaczenia merytorycznego.
  6. Zgodność. Wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji wszelkich federalnych, stanowych, prowincjonalnych i lokalnych podmiotów rządowych.
  7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku informujemy, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE. Platforma ta jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  8. Niniejszą politykę ostatnio zmodyfikowano 26.09.2023 r.