1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest XOPERO SOFTWARE S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684240, NIP: 599-306-66-03, REGON: 080285693.

Kontaktowy e-mail: office@xopero.com

Telefon +48 95 740 20 40


 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Tadeusz Koper
z Kancelarii Adwokackiej KBG – T. Koper, A. Baś-Gidlewska S.C.,

adres e-mail: DPofficer@xopero.com


 1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – w myśl wymogów art. 13 i 14 RODO.


Pełne zasady, procedury i praktyki znajdziecie państwo w Polityce Ochrony Danych Osobowych XOPERO, która jest dostępna pod adresem: www.xopero.com/data-protection

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane przy zakładaniu konta użytkownika lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy, w tym zapewnienia jakości usług (w tym usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności usług) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, dalej określona jako: „wykonanie umowy”;

okres przechowywania danych: czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

 1. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności:

  1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów rachunkowo-księgowych;

  2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;

  3. przechowywania dokumentacji kadrowej i płacowej w terminie i formie przewidzianych przepisami;

- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; dalej określona jako: „obowiązek prawny”);

okres przechowywania danych: czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury lub czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe, lub czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych

 1. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; dalej określona jako: „prawnie uzasadniony interes”;

okres przechowywania danych: czas trwania umowy, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;

 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – podstawa prawna: wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes;

okres przechowywania danych: okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

 1. marketingu – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes;

okres przechowywania danych: czas trwania umowy;

 1. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes;

okres przechowywania danych: czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

 1. wsparcia obsługi, w tym informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes;

okres przechowywania danych: czas trwania umowy.


We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).


Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: prawnie uzasadniony interes).


Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.


 1. ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych.


Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).


 1. WYMAGANE DANE

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu rejestracyjnym konta użytkownika lub formularzu umowy. Jeśli ich Państwo nie podadzą, nie założymy Państwu konta użytkownika lub nie zawrzemy umowy.


Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. kontaktować się drogą e-mailową).


W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszych usług, urządzeń czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.


 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym wykonywaniu naszych czynności:

  1. agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług lub organizacji akcji marketingowych;

  2. obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

  3. podwykonawcom wspierającym w wykonywaniu usług,

  4. podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;

  5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

  3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;


 1. ZAKRES TERYTORIALNY

Obecnie nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


 1. AUTOMATYZM DECYZJI

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

 1. przy zakładaniu konta – podejmujemy automatycznie decyzję o utworzeniu konta użytkownika;

 2. przy zawieraniu umowy za pośrednictwem formularza na naszej stronie www - podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu

 3. w ramach warunków umownych możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy określone rozwiązanie;

 4. w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu użytkownika usługi za niezgodny z istotą usługi i warunkami umownymi.

 5. w przypadku gdy zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub o uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług.


 1. TRANSMISJA I LOKALIZACJA

W przypadku korzystania z naszych usług świadczonych w sieci Internet, przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia).


Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszych usług.


 1. UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;

 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając pisemny wniosek w naszej siedzibie osobiście lub listownie (adres na początku) lub za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dane na początku).


Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.


Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.


 1. PRAWO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.


W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


 1. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.