1. Deweloperem i Administratorem Danych Osobowych aplikacji mobilnej Xopero ONE Backup, zwanej dalej jako „Aplikacja”, jest XOPERO SOFTWARE S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684240, NIP: 5993066603, REGON: 080285693, zwanym dalej „Administratorem”.

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres Spółki wskazany powyżej lub też e-mailem na adres: DPofficer@xopero.com.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Tadeusz Koper z Kancelarii Adwokackiej KBG – T. Koper, A. Baś-Gidlewska S.C., adres e-mail inspektora: DPofficer@xopero.com. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej „Zgłoszeniami”, należy kierować na wskazany wyżej adres e-mail lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. żądania oraz podstawę prawną żądań,
  4. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 5. Aplikacja zbiera następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy użytkownicy Aplikacji (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza danych Konta dostępnego w naszej Aplikacji, a także w przypadku przekazania nam tych danych osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z naszej oferty;
  2. nazwa użytkownika – dane przetwarzane w związku z zakładaniem i prowadzeniem swojego indywidualnego konta użytkownika. Podanie tego typu danych jest niezbędne do sfinalizowania zakładania konta w Aplikacji;
  3. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Numer telefonu przetwarzany jest w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem, w sprawie realizacji danego zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na inne, zadane pytanie;
  4. adres zamieszkania (w tym kraj)/korespondencyjny – dane te przetwarzamy w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług;
  5. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy Aplikacji (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego w naszej Aplikacji, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym. Poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą, a także przekazujemy informacje związane z realizacją zawartej umowy. Ponadto jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo subskrybentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa nie częściej niż kilka razy w miesiącu informacje handlowe i marketingowe,
  6. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  7. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników Aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z Aplikacji ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli jakieś dane są niezbędne do samego świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji, informacja ta będzie wyraźnie zaznaczona.

 7. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  1. świadczenia przez nas usług związanych za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym dla świadczenia usług określonego rodzaju i przestaną być przetwarzane po tym okresie;
  2. zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
  3. prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
  4. realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru oraz przesyłania treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru,
  5. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych, w tym po upływie okresu przedawnienia roszczeń lub zobowiązań publicznoprawnych;
  6. bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
  7. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, w szczególności przez przedawnienie, jednak co do zasady po upływie 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń, który kończy się na koniec ostatniego roku kalendarzowego okresu;
  8. wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - w odniesieniu do przetwarzania innych, konkretnych danych – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie wycofania zgody.
 8. Źródłem przetwarzanych przez Administratora są Państwo, tj. osoby fizyczne, których dane dotyczą.

 9. Administrator korzysta z narzędzi Google Ireland Ltd (Google WorkSpace, Google Ads, Google Analytics, YouTube) Meta Platforms Ireland ltd. (Facebook, Facebook Pixel, Instagram) oraz Apple Distribution International Ltd. (App Store, Apple ID). Dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego – co do zasady na serwerach w Irlandii.

 10. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie do przetwarzania danych osobowych w obowiązujących przepisach prawa (np. Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy itd.). Administrator udostępnia dane osobowe swoich klientów w szczególności: operatorom płatniczym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom podatkowym.

 11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Aplikacji. Jako Administrator powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:

  1. świadczącym usługi hostingowe, w oparciu o które działa Aplikacja,
  2. świadczącym usługi księgowe,
  3. dostawcom narzędzi związanych z kampaniami promocyjnymi oraz marketingiem,
  4. dostawcom narzędzi CRM,
  5. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Aplikacji.
 12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.

 13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator, ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  2. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  4. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
  5. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  7. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO
  8. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  9. w przypadku podstawy prawnej, w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  10. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  11. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 14. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, prosimy o przesłanie wiadomości drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

 15. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – także organ nadzorczy.

 16. Nasza Polityka Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się tutaj.

 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają zapisy ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych Xopero – znajdującej się tutaj, a ponadto właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.