1. UMOWA O PROGRAMIE PARTNERSKIM

1.1. Niniejsza Umowa o Programie Partnerskim, wraz z naszą Polityką Prywatności, Umową powierzenia przetwarzania danych ("DPA") oraz wszelkimi dodatkowymi załącznikami ("Załączniki dodatkowe"), stanowi umowę ("Umowa") ustanowioną przez i pomiędzy XOPERO SOFTWARE S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Polska, adres: ul. Zbigniewa Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska (zwanym "XOPERO", "my" lub "nas" lub "Spółka") a każdą osobą lub podmiotem rejestrującym się jako Partner (zwanym "Partnerem", "Partnerem" i "Tobą") łącznie "stronami", indywidualnie "stroną".

1.2. Akceptacja niniejszej Umowy jest warunkiem współpracy z XOPERO jako autoryzowanym Partnerem.

1.3. KOŃCZĄC PROCES REJESTRACJI JAKO PARTNER POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEŚ, ZROZUMIAŁEŚ I ZAAKCEPTOWAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ, (II) NINIEJSZYM OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE JESTEŚ UPOWAŻNIONY DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY, (III) JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM LUB PRACOWNIKIEM PODMIOTU, OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE (IV) OSOBA AKCEPTUJĄCA NINIEJSZĄ UMOWĘ JEST NALEŻYCIE UPOWAŻNIONA DO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY W IMIENIU TAKIEGO PODMIOTU I DO ZWIĄZANIA TAKIEGO PODMIOTU ORAZ (V) TAKI PODMIOT MA PEŁNE UPRAWNIENIA, KORPORACYJNE LUB INNE, DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY I WYKONANIA SWOICH ZOBOWIĄZAŃ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH.

1.4. XOPERO zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w dowolnym momencie do odmowy uczestnictwa kogokolwiek w Programie.

1.5. Niniejsza umowa obowiązuje pomiędzy Tobą a XOPERO w dniu Twojej rejestracji w Programie Partnerskim ("Data wejścia w życie").

2. DEFINICJE

2.1. Następującym terminom nadaje się znaczenie określone poniżej:

i. "Użytkownik (użytkownicy) końcowi" oznacza każdy podmiot korzystający z Usług.

ii. "Klient(ci)" oznacza każdy podmiot będący klientem Partnera sprzedaży licencji na korzystanie z Oprogramowania i/lub Usług.

iii. "Dokumentacja" oznacza informacje i specyfikacje opisujące funkcjonalność Oprogramowania i/lub Usług, które są dostarczane Partnerowi przez Xopero w związku z niniejszą Umową.

iv. "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio.

v. "Usługa(i)" wszelkie usługi lub aplikacje dostarczane przez XOPERO swoim klientom (a) na zasadzie próbnej - bezpłatnie lub (b) jako usługi płatne.

vi. "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie XOPERO udostępniane na zasadzie oprogramowania jako usługi (SaaS), w tym narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, pulpity nawigacyjne, aplikację dla Użytkownika końcowego, oprogramowanie do analizy danych, interfejsy do systemów stron trzecich.

vii. "Strona(y) Internetowa(e)" oznacza każdą domenę lub aplikację obsługiwaną przez XOPERO.

viii. "Podprzetwarzający" oznacza każdą osobę lub podmiot (w tym każdą osobę trzecią, która świadczy usługi na rzecz Spółki), upoważnioną jako kolejny podmiot przetwarzający w ramach Umowy do posiadania dostępu do Danych Osobowych i ich przetwarzania w celu świadczenia części Usług.

3. USTANOWIENIE PARTNERA

3.1. Xopero niniejszym udziela Partnerowi, ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego, prawa do sprzedaży i dystrybucji Oprogramowania i/lub Usług.

3.2. Partner będzie wprowadzał Oprogramowanie i/lub Usługi do swoich obecnych i potencjalnych Klientów oraz będzie przestrzegał wszelkich przepisów prawa obowiązujących Partnera (w tym obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych), a także przepisów antyspamowych oraz regulujących zasady e-mail marketingu.

3.3. Prawa Partnera do dystrybucji Oprogramowania i/lub Usług obejmują prawo do promowania, reklamowania, wprowadzania na rynek i odsprzedaży (sublicencji) każdemu Klientowi zewnętrznemu i/lub Użytkownikowi końcowemu.

3.4. Xopero zastrzega sobie prawo do promocji, reklamy, marketingu, sprzedaży i dystrybucji Oprogramowania i Usług na całym świecie, bezpośrednio lub pośrednio poprzez innych Partnerów, dealerów, OEM, VAR, dystrybutorów lub inne osoby trzecie.

3.5. Xopero zastrzega sobie prawo do modyfikacji Oprogramowania i Usług w dowolnym momencie.

4. ZOBOWIĄZANIA PARTNERÓW; CENY DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

4.1. Wszelkie licencje udzielane przez Partnera Klientom i/lub Użytkownikom końcowym są zgodne ze standardowymi warunkami świadczenia usług przez Xopero ("Regulamin" lub "ToS").

4.2. Partner nie ma prawa do modyfikowania jakichkolwiek zasad lub warunków zawartych w ToS.

4.3. Partner nie będzie oferował swoim Użytkownikom końcowym żadnych dodatkowych zobowiązań z tytułu gwarancji, odszkodowania lub odpowiedzialności.

4.4. Partner nie będzie, i zapewni, że jego przedstawiciele nie będą, składać żadnych oświadczeń, deklaracji ani gwarancji w odniesieniu do Oprogramowania i/lub Usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie uprzednio upoważniony na piśmie przez Xopero.

4.5. Partner wyznaczy jednego (1) pracownika (lub siebie), który będzie pełnił rolę jego głównego kontaktu dla celów komunikacji z Xopero, który będzie upoważniony do działania w imieniu Partnera w zakresie niniejszej Umowy.

4.6. Partner będzie odpowiedzialny za wsparcie techniczne "poziomu pierwszego".

4.7. Partner akceptuje, że będzie otrzymywał od Xopero komunikaty i wytyczne mające na celu usprawnienie współpracy i działalności Partnera, a także utrzymanie spójności oferty Xopero. Partner zobowiązuje się do zapoznania się z każdą taką wiadomością, a następnie do postępowania zgodnie z przekazanymi wskazówkami. Komunikaty takie mogą dotyczyć w szczególności informacji o webinariach, szkoleniach, warsztatach, wydarzeniach, nowych funkcjonalnościach, linków do artykułów w mediach na temat Xopero i produktów Xopero, ofert, promocji itp.


5. POBIERANIE OPŁAT

5.1. Partner jest odpowiedzialny za pobieranie wszelkich opłat od Użytkowników Końcowych.

5.2. Ponadto, Partner jest odpowiedzialny za wystawianie faktur Klientom i/lub Użytkownikom końcowym.

5.3. Partner zobowiązany jest poinformować swoich Użytkowników Końcowych, że Partner wystawia faktury i pobiera opłaty we własnym imieniu, a nie w imieniu Xopero.

5.4. Xopero nie będzie zobowiązane do świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Końcowych w przypadku, gdy Partner nie zapłaci Xopero należnego wynagrodzenia. Brak zapłaty na rzecz Xopero może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem świadczenia Usług, bez prawa do odszkodowania.

6. WŁASNOŚĆ

6.1. Oprogramowanie i Usługi są przedmiotem licencji, a nie sprzedaży, a Xopero zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Partnerowi w niniejszej Umowie. Oprogramowanie i Usługi są chronione przez obowiązujące polskie, unijne i zagraniczne prawa i traktaty, w tym prawa autorskie, postanowienia traktatów oraz patenty i zgłoszenia patentowe.

6.2. Xopero lub jej licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały w Oprogramowaniu i Usługach, w tym tajemnice handlowe, patenty, prawa autorskie i prawa do baz danych, a Oprogramowanie i Usługi pozostają jedyną i wyłączną własnością Xopero i/lub jej licencjodawców.

6.3. Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Oprogramowanie i Usługi są własnością Xopero i/lub jej licencjodawców, oraz że powołanie Partnera udziela jedynie ograniczonej licencji na dystrybucję takiego Oprogramowania i Usług oraz nie przenosi żadnych praw, tytułów ani udziałów w lub do Oprogramowania, Usług, ani żadnych innych praw własności intelektualnej na Partnera, jakiegokolwiek użytkownika końcowego lub jakąkolwiek inną osobę trzecią.

6.4. Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Partner nie posiada licencji ani pozwolenia na podstawie niniejszej Umowy na wykonywanie któregokolwiek z poniższych działań i nie pozwoli żadnej osobie trzeciej na wykonywanie któregokolwiek z poniższych działań:

i. dostępu lub próby dostępu do jakichkolwiek innych systemów, programów lub danych Xopero, które nie są objęte Oprogramowaniem i Usługami w ramach niniejszej Umowy;

ii. kopiowania, reprodukowania, publikowania, przesyłania, zamieszczania, przekazywania, odsprzedawania lub dystrybuowania w jakikolwiek sposób Oprogramowania lub jakichkolwiek dokumentów dostarczonych przez Xopero, które nie są objęte niniejszą Umową;

iii. zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na czerpanie korzyści z użytkowania lub funkcjonalności Oprogramowania lub Usług poprzez wynajem, dzierżawę, timesharing, świadczenie usług lub inne ustalenia, które nie są inaczej dozwolone na mocy niniejszej Umowy;

iv. przeniesienia jakichkolwiek praw przyznanych Partnerowi na mocy niniejszej Umowy;

v. obchodzenia wszelkich ograniczeń technicznych w Oprogramowaniu lub Usługach, korzystania z jakichkolwiek narzędzi w celu włączenia funkcji lub funkcjonalności, które są w inny sposób wyłączone w Oprogramowaniu lub Usługach, lub dekompilacji, dezasemblacji, lub w inny sposób odtwarzania oprogramowania lub usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to inaczej dozwolone przez obowiązujące prawo;

vi. wykonywania lub próbowania wykonywać jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Oprogramowania lub Usług, uniemożliwić dostęp lub korzystanie z Oprogramowania lub Usług przez Xopero;

vii. w inny sposób korzystać z Oprogramowania lub Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy;

viii. korzystania z Oprogramowania i Usług w sposób i w celach innych niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie;

ix. usuwania lub w jakikolwiek sposób zmieniania jakichkolwiek powiadomień, komunikatów lub innych oznaczeń zawartych w Oprogramowaniu i Usługach lub pojawiających się na ekranach, dokumentach, raportach, wynikach lub innych materiałach uzyskanych dzięki wykorzystaniu Oprogramowania i Usług;

x. używania jakiegokolwiek urządzenia lub oprogramowania do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania Oprogramowania i Usług lub

xi. naruszania wszelkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych praw lub przepisów.

7. ZNAKI HANDLOWE

7.1. Xopero niniejszym udziela Partnerowi ograniczonego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa w okresie obowiązywania niniejszej Umowy do korzystania ze znaków towarowych Xopero w celu promocji Oprogramowania i Usług, pod warunkiem jednak, że takie korzystanie będzie zgodne z aktualnymi wytycznymi Xopero.

8. ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, Strony wzajemnie zgadzają się, że:

i. Oprogramowanie i Usługi są dostarczane „jak jest” ("as-is") oraz, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Xopero wyłącza wszelkie zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące Oprogramowania i Usług lub w inny sposób związane z niniejszą Umową, w tym zapewnienia przydatności do określonego celu, przydatności handlowej, nienaruszalności i dokładności;

ii. Xopero nie zapewnia, że Oprogramowanie i Usługi są lub będą dokładne, kompletne, nieprzerwane, bez błędów, lub wolne od wirusów, robaków cyfrowych, innych szkodliwych komponentów, lub innych ograniczeń programowych;

iii. Użytkownik końcowy ponosi całkowity koszt wszelkich niezbędnych usług serwisowych, napraw lub usuwania problemów spowodowanych przez wirusy lub inne szkodliwe komponenty;

iv. Xopero zrzeka się i nie udziela żadnych zapewnień ani oświadczeń dotyczących dokładności, jakości, wiarygodności, przydatności, kompletności, prawdziwości, użyteczności lub skuteczności raportów, danych, wyników lub innych informacji uzyskanych, wygenerowanych lub w inny sposób otrzymanych w wyniku uzyskania dostępu i/lub korzystania z Oprogramowania i/lub Usług lub w inny sposób wynikających z niniejszej Umowy, oraz

v. korzystanie z Oprogramowania i/lub Usług odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika Końcowego, a Xopero nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

9. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Całkowita odpowiedzialność Xopero wynikająca z lub w związku z niniejszą Umową, Oprogramowaniem i Usługami będzie ograniczona do sumy płatności otrzymanych od Partnera na podstawie niniejszej Umowy w odniesieniu do konkretnego Użytkownika Końcowego za okres maksymalnie 6 miesięcy.

9.2. W żadnym wypadku Xopero nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne lub karne jakiegokolwiek typu, wynikające z lub w związku z niniejszą Umową, Oprogramowaniem i/lub Usługami, niezależnie od tego, czy Xopero została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód i czy są one oparte na naruszeniu umowy lub czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu).

9.3. Xopero nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze zmiany, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek danych lub informacji wprowadzonych, wygenerowanych lub uzyskanych w wyniku dostępu i/lub korzystania z Oprogramowania i Usług, niezależnie od tego, czy Xopero została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

9.4. Ograniczenia szkód i odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie stanowią podstawowe elementy podstawy umowy pomiędzy Xopero a Partnerem, a cena licencji odzwierciedla takie ograniczenia.

9.5. Xopero nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznością pozostającą poza jej kontrolą, w tym m.in. wojną, inwazją, brakami elektrycznymi, epidemiami, atakami terrorystycznymi, trzęsieniami ziemi, strajkami pracowniczymi, pożarem lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej.

10. CENNIK I PŁATNOŚCI

10.1. Stawki, według których Xopero będzie obciążać Partnera za prawo do dystrybucji Oprogramowania i Usług, są ustalane indywidualnie.

10.2. Stawki za poszczególne elementy Oprogramowania lub Usług określone są w aktualnym cenniku Xopero.

10.3. Xopero udziela Partnerowi rabatów procentowych od cen detalicznych Oprogramowania i Usług, które będą ustalane indywidualnie. Ponadto Partnerowi nie wolno wykorzystywać w relacjach ze swoimi partnerami i współpracownikami rabatów na tym samym poziomie, chyba że Strony postanowią inaczej.

10.4. Sprzedaż Oprogramowania i Usług przez Xopero na rzecz Partnera może odbywać się w jednym z trzech modeli, na podstawie indywidualnych umów. Xopero zastrzega sobie prawo do indywidualnego ograniczenia dostępności dla Partnera kolejnych wymienionych modeli.

10.5. W pierwszym modelu Partner zobowiązany jest do zakupu od Xopero indywidualnie określonej liczby licencji na Oprogramowanie i Usługi, płacąc za wszystkie zamówione licencje z góry.

10.6. W drugim modelu Partner ma możliwość sprzedaży nieokreślonej liczby licencji na Oprogramowanie i Usługi, za które płatność będzie następowała z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, Xopero będzie wystawiać Partnerowi faktury na podstawie wykorzystania Oprogramowania i Usług przez Użytkowników Końcowych Partnera.

10.7. W trzecim modelu płatność za zamówione Usługi i Oprogramowanie jest wymagalna w ciągu 14 dni od złożenia i przyjęcia przez Xopero zamówienia.

10.8. Wszystkie kwoty należne od Partnera nie zawierają żadnych podatków od sprzedaży, użytkowania, od wartości dodanej, potrącanych i innych oraz ceł lub podobnych taryf. Wynagrodzenie ustalone na podstawie powyższych zasad jest kwotą netto, która zostanie powiększona o wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

10.9. Partner zapłaci i zwolni Xopero z odpowiedzialności za wszelkie podatki należne w związku ze sprzedażą i dystrybucją przez Partnera Oprogramowania i Usług.

10.10. Partner będzie otrzymywał faktury w walucie polskiej (PLN), walucie Euro (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD).

10.11. Zapłata wynagrodzenia Xopero będzie dokonywana na numer rachunku bankowego podany na fakturze lub w inny sposób określony przez Xopero.

10.12. Partner zapłaci odsetki od wszystkich kwot niezapłaconych w ciągu 10 dni od daty wymagalności w wysokości jednego procenta (1%) miesięcznie lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

10.13. Partnerowi nie przysługuje prawo potrącenia w stosunku do Xopero.

10.14. W przypadku, gdy Partner nie dokona płatności w terminie wymagalnym na podstawie niniejszej Umowy, Xopero zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Oprogramowania i Usług Użytkowników Końcowych, za które płatności są należne Xopero od Partnera. Roszczenia zwrotne takich Użytkowników Końcowych będą istnieć wyłącznie wobec Partnera.

10.15. Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie próby manipulacji lub modyfikacji systemu księgowego lub systemu generowania kluczy licencyjnych będą traktowane jako rażące naruszenie Umowy.

10.16. Każdy Klient Partnera jest uprawniony w każdym czasie do zakupu licencji na Oprogramowanie i/lub Usługi bezpośrednio od Xopero. Jeżeli Partner udowodni, że taki Klient został pozyskany w przeważającej mierze dzięki działaniom Partnera, Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia za takiego Klienta. Wysokość wynagrodzenia (świadczenia) będzie ustalana przez Strony indywidualnie w każdym przypadku.

11. RELACJA MIĘDZY STRONAMI

11.1. Strony niniejszej Umowy są niezależnymi wykonawcami. Między stronami nie istnieje stosunek agencji, partnerstwa, joint venture, zatrudnienia lub franczyzy.

11.2. Żadna ze stron, ani jej pracownicy lub przedstawiciele nie mają uprawnień do wiązania lub zaciągania zobowiązań na rzecz drugiej strony, ani do zaciągania zobowiązań w jej imieniu.

12. POUFNOŚĆ

12.1. Partner przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie i/lub Usługi zostały opracowane przez Xopero dzięki znacznym nakładom i wysiłkom, że takie Oprogramowanie i/lub Usługi stanowią cenne aktywa własnościowe Xopero oraz że ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych dotyczących Oprogramowania i/lub Usług spowodowałoby znaczną i nieodwracalną szkodę dla Xopero.

12.2. Poza przypadkami określonymi w niniejszej Umowie lub pisemnym zezwoleniem uzyskanym w inny sposób od Xopero, Partner zobowiązuje się i gwarantuje, że Partner oraz pracownicy, przedstawiciele i agenci Partnera nie będą, ani bezpośrednio, ani pośrednio, wykorzystywać, ujawniać, kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać Oprogramowania i/lub Usług ani żadnych informacji poufnych ich dotyczących, ani dla własnej korzyści, ani dla korzyści kogokolwiek innego. Partner podejmie wszelkie niezbędne lub właściwe środki w celu ochrony poufności oraz zapobieżenia ujawnieniu i wykorzystaniu informacji, z wyjątkiem wykorzystania ich wyłącznie do wewnętrznych celów firmy Partner, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

13. PRZEPISY DOTYCZĄCE EKSPORTU

13.1. Oprogramowanie i Usługi podlegają przepisom prawa polskiego i Unii Europejskiej.

13.2. Partner musi przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych praw i przepisów eksportowych, które mają zastosowanie do Oprogramowania i Usług.

13.3. Wyżej wymienione przepisy prawa obejmują ograniczenia dotyczące miejsc przeznaczenia, Użytkowników końcowych i użytkowania końcowego.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

14.1. Niniejsza Umowa i wszystkie sprawy związane lub wynikające z niniejszej Umowy będą regulowane i egzekwowane przez i interpretowane zgodnie z prawem materialnym Rzeczypospolitej Polskiej, a Strony niniejszej Umowy niniejszym poddają się jurysdykcji sądów w Polsce.

14.2. Niniejsza Umowa nie będzie podlegać Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone.

15. OKRES OBOWIĄZYWANIA; ROZWIĄZANIE

15.1. Początkowy okres obowiązywania niniejszej Umowy obejmuje okres jednego (1) miesiąca, chyba że zostanie ona rozwiązana wcześniej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

15.2. O ile obowiązujące prawo nie zabrania inaczej, niniejsza Umowa będzie automatycznie odnawiana na koniec początkowego okresu na kolejne, wielokrotne okresy jednego (1) miesiąca.

15.3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeżeli druga strona naruszy jakiekolwiek istotne warunki i nie naprawi naruszenia w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia.

15.4. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszego dokumentu stanowiących inaczej, każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez podania przyczyny za 30-dniowym uprzednim pisemnym powiadomieniem.

15.5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, Partner pozostaje zobowiązany wobec Xopero do zapłaty za korzystanie z Oprogramowania i Usług przez Użytkowników Końcowych Partnera do dnia rozwiązania Umowy. Ponadto, zgodnie z wyborem Partnera, Partner może nadal płacić Xopero miesięczną opłatę za korzystanie z usług przez użytkowników końcowych Partnera, a Xopero będzie nadal zapewniać dostęp do użytkowników końcowych Partnera istniejących w dniu rozwiązania umowy, ale Partner nie będzie miał możliwości dodawania nowych użytkowników końcowych. Jeśli Partner zdecyduje się nie kontynuować płacenia Xopero miesięcznej opłaty za użytkowanie, w dniu rozwiązania umowy Użytkownicy Końcowi Partnera otrzymają możliwość zapłacenia bezpośrednio Xopero w celu kontynuowania dostępu do Oprogramowania i Usług lub zaprzestania dostępu.

16. SKUTEK WYPOWIEDZENIA

16.1. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, Partner:

i. nie będzie miał już dostępu ani możliwości korzystania z Oprogramowania i/lub Usług oraz zaprzestanie korzystania z jakiejkolwiek dokumentacji i wszelkich informacji poufnych;

ii. zwróci lub zniszczy, na koszt Partnera (bez wykonywania kopii), wszystkie materiały (oraz wszystkie ich kopie) związane z Oprogramowaniem i/lub Usługami oraz informacje poufne Xopero;

iii. zniszczy lub usunie wszelkie kopie elektroniczne lub nośniki związane z Oprogramowaniem i/lub Usługami, w tym wszelką dokumentację i informacje poufne; oraz

iv. na żądanie dostarczy Xopero pisemne (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) powiadomienie, podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Partnera, poświadczające, że Oprogramowanie i/lub Usługi oraz wszelka dokumentacja i informacje poufne zostały w ten sposób usunięte lub zniszczone z posiadania Partnera oraz że w posiadaniu Partnera nie istnieją żadne inne kopie takich materiałów.

16.2. O ile nie jest to inaczej wyraźnie określone w niniejszej umowie, z dniem wejścia w życie wypowiedzenia wszystkie inne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ustają, z wyjątkiem praw i obowiązków każdej ze stron w odniesieniu do wszelkich naruszeń niniejszej umowy, a także praw i obowiązków

17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

17.1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części niniejszej Umowy, która pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami.

17.2. Partner nie może dokonać cesji niniejszej umowy, ani żadnej jej części, na żadną inną stronę. Wszelkie próby takiego działania są nieważne.

17.3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie powinny być dokonywane w tej samej (lub wyższej) formie, pod rygorem nieważności.